فایل word مقاله تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده #8211; ستانده استان به روش گریت (GRIT)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده #8211; ستانده استان به روش گریت (GRIT) : فایل word مقاله تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده #8211; ستانده استان به روش گریت (GRIT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در اقتصاد كشاورزی و توسعه از صفحه 19 تا 41 منتشر شده است. نام: تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشكیل جدول داده – ستانده استان به روش گریت (GRIT) این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله جدول داده – ستاندهمقاله روش GRIT؛ اولویتهای سرمایه گذاریمقاله فناوری سرمایه بر و کاربر نویسنده(ها): جناب آقای / سرکار خانم: حكمت بهرامجناب آقای / سرکار خانم: رحمتی دا

فایل word بررسی رابطه بین شاخص های بهره وری و توسعه منابع انسانی الکترونیک در سازمان های بیمه ای مطالعه موردی: سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی

مقاله: هدف تحقیق بررسی رابطه بین شاخص های بهره وری و توسعه منابع انسانی الکترونیک در سازمان های بیمه ای مطالعه موردی سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور شاخص های بهره وری در هفت بعد؛توانایی ، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری تعریف و در این راستا هفت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است، و برای آزمون این فرضیه ها، از پرسشنامه که از تلفیق دو پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه شاخص های بهره وری 62 گویه و پرسشنامه توسعه منابع انسانی الکترونیک 91 گویه استفاده گردید. پس از سنجش روایی و پایایی،پرسشنامه ها در

فایل word مقاله زیبایی و پول: آرایش و جراحی

ارد بخشی از متن فایل word مقاله زیبایی و پول: آرایش و جراحی : فایل word مقاله زیبایی و پول: آرایش و جراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مطالعات راهبردی زنان (كتاب زنان) از صفحه 99 تا 140 منتشر شده است. نام: زیبایی و پول: آرایش و جراحی این مقاله دارای 42 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله آرایشمقاله زیباییمقاله جراحی زیباییمقاله ایرانمقاله جهانمقاله فمینیسممقاله فرهنگ زیبایی نویسنده(ها): جناب آقای / سرکار خانم: بلالی اسماعیلجناب آقای / سرکار خانم: افشاركهن جواد چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: مفاهیم زیبایی و آرایش در جامعه معاصر پیوند تن