فایل word اثربخشی شیوه های آموزشی در کاهش ناتوانی های یادگیری دانش آموزان ابتدایی

زیادی از عدم موفقیت دانش آموزان بخصوص در دوره ی ابتدایی مربوط به ناتوانی های یادگیریست . هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی شیوه های آموزشی درکاهش ناتوانی های یادگیری دانش آموزان ابتدایی بوده وکه باروش پیمایشی طولی و با نمونه آماری برابر 40 نفر دانش آموز دختر و پسر دارای ناتوانی های یادگیری دبستان های ابتدایی که به روش طبقه ای و در نهایت تصادفی ساده انتخاب شدند وبا ابزارهای مصاحبه ، مشاهده ، پرسشنامه ، بررسی اسناد مربوط به موضوع تحقیق وتکالیف کلاسی ، دفاتراملا و ریاضی و نتایج ارزشیابی های مستمر انجام شد . نتایج بیانگر اینست که در بین دانش آموزان دوره ی

فایل word بررسی تأثیر عوامل توصیه گر در رفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین (مطالعه موردی :استفاده دانشجویان پیام نور شهرستان از نرم افزار بازار)

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات :14چکیده مقاله: این پژوهش درصدد بررسی نقش عوامل توصیه گر در تاثیر تصمیم گیری خرید آنلاین بدون برنامه ریزی مصرف کننده می باشد. نوع تحقیق کاربردی و نحوه گرد آوری داده ها از نوع پیمایشی بوده برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و روش نمونه گیری تصادفی منظم است. حجم نمونه 280 نفر میباشد که با استفاده از روش کوکران از جمعیت 1040 نفری دانشگاه شهرستان بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که (استفاده از پیشنهادات شرکت با اثر بخشی تبلیغ و جستجوی محصول) (اثر ب

فایل word نقد و بررسی هنر و معماری اسلامی از دیدگاه تیتوس بورکهارت

مقاله: درباره هنر و معماری اسلامی تحقیقات و پژوهش های بسیاری انجام شده است که اکثرا جنبه فرمال و تاریخی دارد در میان این پژوهش ها اندیشمندانی همچن تیتوس بورگهارت رنه گنون فریتهوف شوان هانری کرین و آناندا کوماراسوامی به این مقوله با نگرشی محتوایی و معنایی نگریسته اند تیتوس بورکهارت از جمله اندیشمندان سنت گرا و صاحب نظر در زمینه هنر و معماری اسلامی بوده است از این رو نوشتار حاضر اقتباسی است از آنچه در آثار بورکهارت درباره مبانی فکری هنر اسلامی از دیدگاه وی وجود داشته است در ابتدا این مقاله به معرفی بورکهارت اندیشه هایش و همچنین آثار وی پرداخته