فایل word مقاله بررسی تاثیربرخی پارامترهای شیمیایی منابع آب درپایداری زیست بوم شهری مطالعه موردی شهراراک

فایل word مقاله بررسی آزمون تمایل به کارآفرینی در دو استان کشور

فایل word بررسی نتایج به کارگیری رویکرد آینده پژوهی برای برنامه ریزی استراتژیک حوزه حمل و نقل شهر تهران