فایل word بررسی میزان تاثیرابعادمدیریت دانش درارتقا قدرت رقابت پذیری سازمان های کوچک و متوسط

مين کنفرانس مديريت دانشتعداد صفحات :26چکیده مقاله: حفظ حیات دربازارپرتکاپوی دنیای کنونی بدون درنظر گرفتن دانش و مدیریت آن درسطح سازمانی امکان پذیرنخواهد بود براین اساس پژوهش حاضربادرنظرداشتن فضای رقابتی سازمان های ایرانی و فاصله آنها ازاستانداردهای رقابت جهانی به بررسی تاثیرمدیریت دانش بررقابت پذیری درسطح سازمان های کوچک و متوسط پرداخته است این پژوهش باهدف کشف رابطه مدیریت دانش و رقابت پذیری سازمان به استخراج ابعادمختلف مدیریت دانش پرداخته و بابررسی میزان تاثیر آنها برابعادرقابت پذیری و همچنین اولویت بندی این ابعاد به ضرورت توجه به مدی

فایل word سیاست خارجی آمریکا نسبت به جریان های افراطی (تروریسم) در خاورمیانه

یا همایش : دهمين همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهانتعداد صفحات :4چکیده مقاله: در آغاز هزاره سوم، آنچه به وضوح قابل رؤیت است، واقعیت غیر قابل کتمان درهم فرو ریزی قواعد بازی حاکم دوران جنگ سرد در میان بازیگران بین المللی است. کشورهای بزرگ و به ویژه نافذترین بازیگران از این روی تعیین کننده می گردند که مسئولیت حفظ نظم بین الملل را بر عهده دارند. آمریکا به عنوان ابرقدرت از جایگاهی در سیستم بین الملل برخوردار است که در تاریخ مدرن بی سابقه است. در نظم نوین جهانی منبع تهدید برخلاف دوران جنگ سرد از جانب شوروی و متحدان ایدئولوژی کمونیسم و گرو

فایل word نگاهی به رابطه بین رشد و توسعه اقتصادی با مصرف انرژی

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :12چکیده مقاله: رشد اقتصادی بالا، همواره از اهداف اصلی سیاستگذاران و اقتصاددانان محسوب می شود. در این زمینه مطالعات متعددی انجام شده که نشان دهنده سرعت متفاوت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان می باشد. این موضوع تا حد زیادی به سطح مصرف کارایی انرژی بستگی دارد. از طرفی بهبود سطح زندگی مرد و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقای سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش فایل word نگاهی به رابطه بین رشد و توسعه اقتصادی با مصرف انرژی می باشد که به روش مروری انجام گردیده و اطلاعات مو