فایل word مقاله تحلیل تأثیر مالکیت بزرگترین سهامدار بر واگذاری بلوکی سهام (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل تأثیر مالکیت بزرگترین سهامدار بر واگذاری بلوکی سهام (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) : سال انتشار: 1394 محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): راضیه صادق فلاح – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه اصفهان چکیده: شرکتها ممکن است از ارزشی که با اقدام به واگذاری برای سهامداران ایجاد میشود به دلیل مشکلات نمایندگی چشم پوشی کنند؛ بویژه زمانی که، سهامداران بزرگ تمایل به نگهداری داراییها به منظور استخراج منافع شخصی به ضرر سهامداران اقلیت داشته باشند. سهامداران بزرگ انگیزه و منابع کافی برای جمع آوری اطلاعات، کنترل افراد درون شرکت و اجرای قراردادها و به طور کلی نظ

فایل word مقاله اثرکمانش بر نیروهای وارده از ورق به ستون در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثرکمانش بر نیروهای وارده از ورق به ستون در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده : محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): سعید صبوری – استاد دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیسیدرامین اسعدسجادی – استادیار دانشکده عمران، موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)الناز مجیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله، موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)مونا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله، موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا) چکیده: امروزه دیوارهای برشی فولادی به عنوان یکی از سیستمهای مقاوم در برابر زلزله کاربرد فراوانی پیدا ک

فایل word مؤلفههای اخلاقحرفهای ازدیدگاه مدیران ومعاونین تربیتی

س یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :18چکیده مقاله: امروزه سازمانها به مثابه شریانهای حیاتی جوامع بوده و در این میان نقش آموزش و پرورش بر همگان روشن است. مهمترین منابع سازمان، منابع انسانی آن سازمان است و اخلاقیات فردی و سازمانی امری لاینفک ازمنابع انسانی می باشد، لذااین پژوهش به دنبال بررسی مؤلفههای اخلاقحرفهای معاونینتربیتیدرزیرمؤلفههایارتباطبا خویشتن ، دانش آموزان همکاران ، آموزش وپرورش میباشد.روش پژوهش از نوع توصیفی و بهشکل زمینهیابی است، جامعهی آماری معاونین تربیتی و مدیران مدارس مقطع متوسطه آموزشو پرورش منط