فایل word مقاله بررسی فشار برآیند پشت دیوارخاکی مسلح شده با ژئوگرید با رویه صلب بتنی با استفاده از تئوری میدان تصادفی

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی فشار برآیند پشت دیوارخاکی مسلح شده با ژئوگرید با رویه صلب بتنی با استفاده از تئوری میدان تصادفی : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): سعید احمدیانی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنانمحمود نیکخواه – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنانرحمان شریفی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان چکیده: در این تحقیق به بررسی رفتار دیوارحائل خاکی مسلح شده با ژئوگرید در یک محیط خاکی ناهمگون پرداخته شده است. محیط خاکی ناهمگون با استفاده از تئوری میدان تصادفی مدل گردیده که در واقع شرایط طبیعی خاک در محل ساختگاه را میتوان توسط آن شبیهسازی نم

فایل word مقاله راهبردهای توسعه مقاصد گردشگری ؛ مطالعه موردی روستاهای حاشیه دریاچه زریبارشهرستان مریوان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله راهبردهای توسعه مقاصد گردشگری ؛ مطالعه موردی روستاهای حاشیه دریاچه زریبارشهرستان مریوان : سال انتشار: 1394 محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): لقمان جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهرانحسن تابعی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهرانسوران روشنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی منطقه ای گردشگری دانشگاه خوارزمی تهران چکیده: از آنجا ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری، در میان 10 برتر کشور جهان قرار دارد بدین ترتیب دستیابی به موفقیت در اینزمینه نیازمند برنامه ریزی هدفمن

فایل word مقاله مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت عمومی و حرفهای معلمان دورهی ابتدایی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 1394-93

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت عمومی و حرفهای معلمان دورهی ابتدایی شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 1394-93 : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی تعداد صفحات:18 نویسنده(ها): رضا عبدی پور – کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش تاریخ و فلسفه تعلیم وتربیتسارا جودکی – کارشناس رشته علوم تربیتی، گرایش آموزش و پرورش چکیده: پژوهش حاضر به منظور مقایسه صلاحیتهای عمومی و حرفهای معلمان شهرستان پلدختر به منظور مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها، توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری – این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اب