فایل word چالش موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات از منظر مدیریت تغییر سازمانی بر اساس رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي سيستم هاي اطلاعاتيتعداد صفحات :21چکیده مقاله: برون سپاری یکی از راهبردهای اساسی منبع یابی سازمان ها در استای کاهش هزینه ها و تمرکز بر فعالیت های محوری ارزش آفرین محسوب گردیده است که دامنه کاربرد آن محدوده گسترده ای از حوزه تولید تا حوزه خدمات را شامل می گردد.در این میان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زمینه های مستعد جهت اتخاذ راهبرد برون سپاری همواره مورد توجه جدی سازمان ها در دو دهه اخیر قرار گرفته است.علی الرغم این اقبال عمومی ,آمارها موید افزایش نرخ شکست در پروژه های برون سپاری فناوری اطلاعات در سازمان بوده که ری

فایل word مقاله بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیشبینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانههای نیمه مکانیکال

ی از متن فایل word مقاله بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیشبینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانههای نیمه مکانیکال : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:13 چکیده: درتحقیق حاضر توانمندی دومدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهتپیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد با سیستم لاگون هوادهی بررسی و مقایسه شد بیشینه ضریب همبستگی مدل شبکه عصبی باجستجوی کامل برای پارامتر BOd برابر با 0/86 و میزان درصد جذرمیانگین مربعات خطای نسبی rRMSPE و درصد میانگین مطلق خطای نسبی rMAPEمتناظرش به ترتیب برابر با 14و12درصد براورد شد درمدل شبکه عصبی بهینه شده باالگوریتم ژنتیک بیشینه ضریب همبستگی بر

فایل word ارتباط زبان و شناخت در کودکان دارای اختلالات یادگیری با توانایی های کلامی بالا

ستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژهتعداد صفحات :18چکیده مقاله: در مقاله حاضر سعی شده است ارتباط میان زبان و توانایی های شناختی کودکان دارای اختلالات یادگیری با توانایی های کلامی بالا بررسی شود. شناخت و زبان به عنوان دو ویژگی متمایز کنندهی انسان از سایر موجودات نظام هستی درنظر گرفته میشوند که منجر به رویکردهای متفاوتی در حوزههای علوم شناختی و زبانشناسی شدهاند. از جمله این رویکردها می توان به دیدگاه چامسکی ،پیاژه ، ویگوتسکی و زبان شناسان شناخت گرا اشاره کرد. چامسکی دانش زبانی هر فرد را مستقل از دیگر قوای ذهن از قبیل هوش