فایل word بررسی رابطه مدیریت دانش وسرمایه اجتماعی در بین کارکنان با ارائه یک مدل تحلیلی مورد مطالعه : دانشگاه مازندران

ایند دانش به واسطه گردش اطلاعات و انتقال آن بین افرادی که با خصوصیات مشترکی در کنار یکدیگر گرد آمده اند خلق می شود و مدیریت دانش بدون توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی اثربخشی خود را از دست خواهد داد. چنین فرایندی جزء با اعتماد اعضا به یکدیگر، روابط گروهی حسنه و حس همکاری متقابل حاصل نخواهد شد .این مقاله رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی را در بین کارکنان در سه بعد فردی، گروهی و در سطوح مدیران در یک واحد دانشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد ه اند. یافته های پژوهشی وجود ارتباط تنگاتنگ بین مدی

فایل word طراحی و زیباسازی مرکز محله نمونه موردی مرکز محله زرگنده تهران

مقاله: طراحی و زیبا سازی شهری ماحصل تلاش برنامه ریزان و طراحان شهری می باشند که سعی در ایجاد بستری مناسب برای سکونت و رفع نیازمندی های ساکنان دارند محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده ی تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی بسیار زیادی به حفظ واحد محله دارد با وجود محله هاست که زندگی در بزرگترین شهرها می تواند دلپذیر و انسانی باشد به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثر بر گسترش و توسعه شهری در دوران اخیر محله های مسکونی انسان ساخت جایگاه ویژه ای در شهرها داشته اند به تدریج با تغییر روش های معیشتی و پیامدهای ناشی از آن و هم چنین عدم حفظ تعادل متغییره

فایل word مقاله تاثیر مواد شور قالی بر خواص نخ های پشمی

از متن فایل word مقاله تاثیر مواد شور قالی بر خواص نخ های پشمی : فایل word مقاله تاثیر مواد شور قالی بر خواص نخ های پشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهش و سازندگی از صفحه 2 تا 7 منتشر شده است. نام: تاثیر مواد شور قالی بر خواص نخ های پشمی این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله پشمیمقاله سودمقاله سدیم هیدروسولفیتمقاله کلسیم هیپوکلریتمقاله خواص نوریمقاله خواص مکانیکی چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: شور صادراتی قالی برای افزایش درخشندگی و ملایم کردن رنگ ها صورت می گیرد. برای آزمایش غلظت های مختلف سود سوزآور 2، 5 و10 درصد، سدیم هیدروسولفیت 25/0