فایل word مقاله بررسی پایداری سد خاکی رودبال تحت شرایط تخلیه سریع مخزن و مقایسه بامقادیر حاصل از داده های ابزار دقیق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی پایداری سد خاکی رودبال تحت شرایط تخلیه سریع مخزن و مقایسه بامقادیر حاصل از داده های ابزار دقیق :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
ابراهیم نهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران, گرایش سازه های هیدرولیکی, دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
امید طیاری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی وادد کرمان

چکیده:
پدیده تخلیه سریع مخزن به دالتی گفته می شود که سطح آب مخزن یک سد خاکی در زمان کوتاه و با سرعت پایین آورده شود دردالی که تراز آب درون هسته نتواند از تراز آب مخزن تبعیت کندوقوع این پدیده درسدهای خاکی باعث ایجاد ناپایداری در سد می گرددو بنابراین پدیده تخلیه سریع در تمامی سدهای خاکی باید مورد بررسی ارار گیردو در این تحقیق ابتدا پایداری شیب بالادست سد رودبال داراب بر اثر پدیده تخلیه سریعبا فرض پر بودن مخزن سد و با استفاده از روش های تتادل ددی و اجزای محدود توسط نرم افزار Slope/w از مجموعه نرم افزار Geostudio مورد بررسی ارار گرفت و سپس تحت شرایط سیلاب بهمن 1831تاثیر این پدیده روی سد رودبال بررسی شد و نتایج بدست آمده با نتایج قرائت ابزار دقیق مقایسه گردید که تطابق خوبی بین نتایج داصل از نرم افزار و قرائت های ابزار دقیق حاصل گردید

لینک کمکی