فایل word مقاله استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
سعید کیا – دانشجوی دوره دکتری مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سینا اتحادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
امروزه دردنیا بحث مدیریت پسماند بعنوان یک سرمایه گذاری تلقی میشود و دراین راستا برای آن شخصیت حقوقی مستقل قائل هستند تا فعالیت های آن تحت سایر فعالیت های شهری قرارنگیرد به دلیل عدم اعمال سیستم مدیریت پسماندجامدشهر تهران دامنه نارسایی ها به تدریج گسترش یافته و منجر به زوال و افزیاش اسیب پذیری شهرها میگردیده است دراین مقاله سیستم خبره برای ارزیابی مدیریت پسماند جامد شهر تهران ارایه شده است سیستم خبره برنامه کامپیوتری هوشمندی است که دانش وروشهای استنباط و استنتاج را بکارمیگیرد تا مسائلی را حل نماید این سیستم شامل مفسرروش استنباط دانش محور و پیاگاه داده می باشد مدیریت پسماند جامدشهر تهران به علت شرایط محیطی و شهری نارسایی های سطحی و نارسایی های مدیریتی مورد ارزیابی قرارگرفته است چندین مورد مطالعه ومردی و مقایسه بین نتایج بازرسی فنی و سیستم خبره جهت کسب قابلیت اطمینان و صحت نتایج سیستم انجام شدها ست نتایج سیستم شامل شناسنامه شهری استنتاج سیستم خبره بهمراه نارسایی هاوعلل آنها شاخص وضعیت توصیف وضعیت راهکارپیشنهادی جهت تعمیرونمودارعمرمفید مدیریت شهری م یباشددراین مقاله به بررسی مدل فازی مبتنی برسیستم خبره ناشی ازمیزان تولید و بازمصرف پسماند خشک به عنوان متغیرهای طراحی و میزان شدت تاثیر این پسماندها برمحیط زیست و توسعه پایدارمورد بررسی و مدلسازی قرارگیرد

لینک کمکی