فایل word مقاله ارزیابی کارایی مصرف انرژی نظام های مختلف تغذیه ای درزراعت ذرت علوفه ای شهرستان نیشابور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی کارایی مصرف انرژی نظام های مختلف تغذیه ای درزراعت ذرت علوفه ای شهرستان نیشابور :


محل انتشار: اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
الهام بازوبندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور
امیربهزاد بذرگر – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور
سعید بختیاری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی کارایی مصرف انرژی مزارع ذرت علوفه ای شهرستان نیشابور, در سطح 44 مزرعه در سال 92 به صورت طرح کاملا تصادفی نامتعادل اجرا شد. در این پژوهش بر اساس نوع کودهای مورد استفاده, سه سناریو ی کودی تعریف شد و تکرار نیز شامل مزارعی بود که با هر الگو مطابقت داشت. سناریو 1 , مزارعی که از کود شیمیایی و آلی استفاده می کردند شامل 24 مزرعه , سناریو 2 مزارعی که فقط از کود شیمیایی استفاده می کردند, شامل 18 مزرعه , سناریو 3 مزارعی که فقط از کود آلی استفاده می کردند که 2 مزرعه را شامل میشد.بر این اساس اثر سناریوهای کودی بر انرژی کل نیروی کار انسانی, انرژی کل سوخت, انرژی کل کود P, N, K و انرژی علف کش و سایر مواد شیمیایی و خروجی کل و ورودی کل و.شاخص های انرژی, افزوده خالص انرژی ( NEG ) بهره وری انرژی ( EP ) و نسبت انرژی ( ER ) و عملکرد ذرت در هکتار معنی دار نشد. اما سناریو های کودی اثر معنی داری بر انرژی برق آبیاری و انرژی ( ER ) انرژی کودهای آلی در سطح 5 درصد داشت.به طوریکه بیشترین میزان برق آبیاری در سناریو 3 وبیشترین انرژی کود آلی درسناریو 1 بود.در این تحقیق انرژی آبیاری با 74 درصد , انرژی کودهای شیمیایی 59/15 درصد و انرژی حاصل از سوخت 03/7 درصد بیشترین انرژیهای ورودی و نیروی انسانی با 5/0 درصد کمترین انرژی ورودی به مزارع بود.شاخص های انرژی افزوده خالص انرژی ( NEG ) بهره وری انرژی ( EP ) و نسبت انرژی ( ER ) در سناریوی 1 بیشتر از دو سناریوی دیگر و به این ترتیب بود: 6/95646 مگاژول, 69/0 کیلو گرم بر مگاژول و نسبت انرژی 5/2 . نتیجه گیری شد که استفاده از تلفیق کودآلی و شیمیایی, کارایی انرژی را در مزارع ذرت علوفه ای شهرستان نیشابور افزایش داد و پیشنهاد شد که حد بهینه ای از ترکیب کود آلی و شیمیایی که هم صرفه اقتصادی داشته باشد وهم از نظر زیستی کارا باشد , تعیین گردد

لینک کمکی