فایل word مقاله بررسی رفتارسینیتیکی فرایند انتقال یون های جیوه II و نقره I از طریق غشا مایع توده ای با استفاده از پنتاتیا 51 کراون 1 به صورت تابعی از زمان, حلال و غلظت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رفتارسینیتیکی فرایند انتقال یون های جیوه II و نقره I از طریق غشا مایع توده ای با استفاده از پنتاتیا 51 کراون 1 به صورت تابعی از زمان, حلال و غلظت :تعداد صفحات:10
چکیده:
سینیتیک انتقال یون های جیوه II(و نقره I) از یک فاز آبی دهنده به یک فاز آبی گیرنده از غشا مایع توده ای با استفاده از پنتاتیا 15– ( کراون PT15C5به عنوان حامل مطالعه شد. اثرpHفاز منبع و گیرنده, اثر غلظت EDTA به عنوان گیرنده در فاز دریافت کننده, غلظت حامل, سرعت هم زدن و زمان انتقال بررسی شد . از بین سه حلال کربن تترا کلرید, کلروفرم و دی کلرومتان مورد استفاده در غشای آلی, دردیکلرومتان ) CH2Cl2 ( بهترین نتایج را نشان داد. پارامترهای سینیتیکی) k1 , k2 , Rmmax , tmax , Jsmax و Jrmax ( برای دو واکنش برگشت ناپذیر متوالی محاسبه شد. آزمایش ها نشان داد که پنتاتیا 11 کراون 1 حامل خوبی برای انتقال یون جیوه II( و نقره I) است.

لینک کمکی