فایل word مقاله پیشبینی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده از سیستم فازی عصبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پیشبینی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده از سیستم فازی عصبی :


محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
یاسر واثقیان – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی, دانشگاه رازی
مجتبی احمدی – استادیار گروه مهندسی شیمی, دانشگاه رازی
مهدی پیری – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی شیمی, دانشگاه رازی کرمانشاه ایران

چکیده:
به دلیل معایب بیشمار سوختهای فسیلی, منابع انرژی تجدید پذیر به دلیل توسعه انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست روز به روز دارای اهمیت و توجه بیشتری میشوند. در میان منابع انرژی تجدید پذیر, ایران دارای پتانسیل انرژیخورشیدی بالایی است. دولت ایران توجه بسیار زیادی به منابع انرژی تجدید پذیر مخصوصاً انرژی خورشیدی, انرژی بادی و انرژی زمین گرمایی دارد. با توجه به پیشرفتهای اخیر در انرژی خورشیدی, بسیاری از سرمایه گذاران در اینکشور علاقه مند به سرمایه گذاری در این نوع از انرژی تجدید پذیر شده اند. توسعه انرژی خورشیدی در ایران به حدود پنج سال پیش با افزایش رشد صنعت انرژیهای تجدید پذیر در کشور بر میگردد. در این مقاله شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین که از دادههای تابش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه در یک دوره آماری پنج ساله استخراج شدهاست؛ با استفاده از سیستم فازی عصبی مدل شده است؛ که این دادهها شامل آمار ساعات آفتابی, دمای حداکثر, دمای حداقل و رطوبت نسبی متوسط میباشد. در این مدل از توابع عضویت gaussmf و constant به ترتیب برای ورودیها وخروجی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد که ضریب همبستگی و مجذور میانگین مربعات خطا ( R2,RSME ( برای مدل ) 0990,0837 ( است؛ که این مطلب نشاندهنده تطابق خوب بین دادههای تجربی و نتایج بدست آمده از مدل است

لینک کمکی