فایل word مقاله تحلیل خشکسالی منطقه پل زمانخان با استفاده از شاخص پالمر خودواسنجی کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحلیل خشکسالی منطقه پل زمانخان با استفاده از شاخص پالمر خودواسنجی کننده :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:8
چکیده:
خشکسالی ازجمله بلایای طبیعی است که محیط زیست و منابع آب یک کشور را تهدید میکند. کمیسازی آن بااستفاده از شاخصهای خشکسالی راهکاری اساسی جهت شناسایی این پدیده و انجام برنامهریزیهای اصولی درراستای نگهداشت منابع آب میباشد. در این مطالعه از شاخص پالمرخودواسنجی کننده برای بررسی وضعیت خشکسالی منطقه پل زمانخان استفاده شده است. به این منظور باداشتن اطلاعات دما, بارش, وضعیت رطوبت خاک و موقعیت ایستگاه, شاخص خشکسالی توسط یک بسته نرم افزاری محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در این منطقه سالهای 0222 و 0222 خشکترین و سالهای 0222 و 0222 مرطوبترین سالها در بازه زمانی 2811 تا 0220 میلادی میباشند. این مطالب میتواند نتایج مفیدی را جهت ارائه ایدههای علمی نوین در جهت حفاظت از منابع آب در منطقه بیان کند.

لینک کمکی