فایل word مقاله سناریوهای آینده سیاست فرهنگی برای فضای مجازی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سناریوهای آینده سیاست فرهنگی برای فضای مجازی ایران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
محمدمهدی مولایی – دانشجوی دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران
زینب مولایی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه تهران

چکیده:
در سیاست فرهنگی از سه گفتمان دولتی, بازار و مدنی/ارتباطی سخن گفته میشود. این مقاله با درنظر گرفتن این سه گفتمان و ترکیبهای حاصل از آنها به سناریوهای آینده سیاست فرهنگی برای فضای مجازی ایران میپردازد. در ایران مجموعه گستردهای از نهادهای اجرایی, سیاستگذار و قانونگذار, قضایی و نظارتی در حوزه فضای مجازی دخیل هستند که تاکنون فعالیتهای گسترده و پراکندهای انجام دادهاند. در اینجا با مروری بر مصوبات و اقدامات این نهادها و با در نظر گرفتن مباحث نظری, سناریوهای ممکن, محتمل و مطلوب برای سیاست فرهنگی در فضای مجازی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت. پس از مطرح کردن هفت سناریوی ممکن و چهار سناریوی محتمل, سناریوی سیاست دولتی-بازار-ارتباطی بهعنوان سناریوی مطلوب مطرح میشود. هرچند گفتمان مدنی/ارتباطی بهعنوان گفتمان مناسبتر برای سیاست فضای مجازی مطرح است, اما با اتخاذ رویکردی واقعبینانه باید گفت صرفنظر کردن از موضع گفتمانهای دولتی و بازاری امکانپذیر نیست. در نتیجه همواره این سه گفتمان با قدرتهای متفاوت در جامعه حضور خواهند داشت و باید سعی در برقراری تعامل و تعادل در بین آنها داشت, لذا بهترین سیاست و مطلوبترین سناریو در این حوزه سناریو ترکیبی دولتی-بازاری- ارتباطی است.

لینک کمکی