فایل word مقاله مطالعه ی جامعه شناختی رابطه ی سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دورود در سال تحصیلی 1391_92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه ی جامعه شناختی رابطه ی سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دورود در سال تحصیلی 1391_92 :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:26
چکیده:

هدف ازانجام پژوهش حاضرسنجش و براورد تاثیر سرمایه فرهنگی خانواده برموفقیت ت حصیلی دانش اموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان دورود درسال تحصیلی 1391-92 می باشد دراین رابطه مقطع متوسطه که پیونددهنده دانش اموزان به تحصیلات اکادمیک و دانشگاهی است انتخاب شده است همچنین باتوجه به مبانی نظری حوزه ی جامعه شناسی اموزش وپرورش به ویژه رویکرد بوردیو نسبت به نقش سرمایه فرهنگی درموفقیت های تحصیلی که مساله درخورتوجه جامعه شناسی اموزش وپرورش درایران می باشد تدوین گردیده است روش تحقیق روش پیمایشی و جامعه اماری مشتمل بر2555 دانش اموزپسرمقطع متوسط شهرستان دورود می باشد که تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و ابزار جمع اوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که حاوی 48سوال می باشد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازرگرسیون خطی ساده ازمون دوربین – واتسون ازمون t استیودنت برای دوگروه مستقل ازمون میانگین و سطح معنی داری sig و برای محاسبه شاخصهای اماری ازنرم افزار SPSS استفاده شده است نتایج نشان میدهد که بین سرمایه فرهنگی خانواده وموفقیت تحصیلی دانش اموزان رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه سرمایه فرهنگی خانواده و دانش اموزان بیشتر میشود میزان موفقیت تحصیلی آنها افزایش می یابد همچنین بین سطح تحصیلات والدین مصرف کالاهای فرهنگی خانواده دارایی های فرهنگی خانواده و منشهای فرهنگی خانواده باموفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی