فایل word مقاله بررسی میزان حاکمیت ابعاد تحول در نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی میزان حاکمیت ابعاد تحول در نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
زهرا جلالی – کارشناس ارشد MBA دانشگاه اصفهان, , کارشناس معاونت توسعه ومدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اصفهان, ایران
زهرا محمدیان – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا تهران, کارشناس معاونت توسعه ومدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,اصفهان, ایران
علی صفدریان – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی), دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت, دانشگاه علوم پزشکی اصف
حمیده جلالی – کارشناس ریاضی کاربردی دانشگاه پیام نور شهرکرد, دبیر آموزش و پرورش شهرستان لردگان, شهرکرد ,ایران

چکیده:
سازمان های امروزی در تلاش دامنه دار برای ایجاد توسعه وکسب مزیت های راهبردی , موضوع تحول در الگوی رفتاری کارمندان را در دستور کار خویش قرار داده و در این مسیر از تمامی ساز و کارهای ممکن بهره می جویند.در این راستا هدف پژوهش حاضر تحول در الگوی رفتاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 90 / برآورد شد, بر روی 121 نفر از کارکنان دانشگاه مذکور صورت گرفته است .جهت انجام این پژوهش از دو روش آمار توصیفی فراوانی,میانگین , انحراف معیار)و آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون؛ آزمون تی مستقل و بوسیله نرم افزار 19 SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها حاکی از آن است که هر یک از مولفه های فرهنگی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و ورزشی در ایجاد تحول در الگوهای رفتاری کارکنان دارای تاثیر هستند که از این بین عامل فرهنگی بیشترین تاثیرو عامل اقتصادی کمترین میزان تاثیر را داشته است . در نتیجه پرداختن به هر یک از عوامل پنج گانه مذکور منجر به ایجاد تحول در رفتار کارکنان خواهد شد و لی باید تمرکز بیشتری بر مولفه هایی نمود که امتیازات پایینتری کسب نموده اند

لینک کمکی