فایل word مقاله سبک های شخصیتی و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی : مطالعه موردی پست بانک استان آذربایجان غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سبک های شخصیتی و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی : مطالعه موردی پست بانک استان آذربایجان غربی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
فردین جلیل زاده – کارشناس ارشد, کارشناسی ارشد مدیریت دولتی, گروه مدیریت, دانشکده مدیریت و اقتصاد, دانشگاه آزادمهاباد,
یوسف پاشازاده – استادیار , دکتری سیاست گذاری عمومی,گروه مدیریت, دانشکده اقتصاد و مدیریت, دانشگاه اورمیه

چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی سبک های شخصیتی مدیران و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی در پست بانک استان آذربایجان غربی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان پست بانک استان آذربایجان غربی میباشد که تعداد آن ها 99 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 99 نفر برآورد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع بسته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از آزمون همبستگی پیرسون و تخمین رگرسیون خطی چندگانه و آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار Spss 19 استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان میدهد که بین سبک های شخصیتی و نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون حدود 99 درصد تغییر در نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی با سبک های شخصیتی توضیح داده میشود. همچنین با توجه به نتایج آزمون آنالیز واریانس بین سبک شخصیتی در نگرش آینده گرایی و آینده سازی مدیران نسبت به تحول سازمانی, تفاوت معنی داری وجود دارد .

لینک کمکی