فایل word مقاله مطالعه کیفی زمینه ها و پیامدهای چند وجهی پدیده قاچاق مطالعه موردی شهرستان سردشت بر اساس نظریه مبنایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه کیفی زمینه ها و پیامدهای چند وجهی پدیده قاچاق مطالعه موردی شهرستان سردشت بر اساس نظریه مبنایی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
امید بهرامیان – کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
اژین عباس پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

باتوجه به گسترش روزافزون پدیده قاچاق درشهرستان مرزی سردشت وتحولات ماهیتی نوع کالاهای قاچاق شده دراینمنطقه هدف این پژوهش بررسی کیفی زمینه های گسترش قاچاق و پیامدهای مختلف آن دروجوه اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی براساس رویکرد کیفی تفسیرگرایی اجتماعی بوده است روش تحقیق کیفی و براساس نظریه مبنایی بوده است محیط موردمطالعه شهرستان سردشت بوده که اطلاعات موردنیاز ازطریق تکنیکهای مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساختارمند با32 نفر ازقاچاقچیان شهروندان عادی مطلعین اداری و دانشگاهی جم عاوری شدها ست روش تحلیل اطلاعات براساس نظریه مبنایی دردومرحله شکل گیری مفاهیم زاد و ایجادمقولات محوری انجام شده که درآن به زمینه های وجود پدیده خود پدیده و اثار و پیامدهای مختلف آن توجه شدها ست براساس یافته های بدست آمده درنهایت یک مدل نظری محلی پارادایمی متشکل ازشرایط و زمینه ها تعاملات و پیامدهای پدیده قاچاق شامل پنج مقوله محوری زمینه ساز قاچاق فرایندهای تعاملی و مفهوم مرکزی مدل و شش مقوله محوری پیامدی کنش قاچاق بدست آمدها ست مقوله های محوری زمینه ساز پدیده قاچاق شامل : موقعیت و مشکلات اکولوژیکی – جغرافیایی خاص گرایی فرهنگی نابسامانی ساختاری اقتصاد و ناکارامدی نهادهای کنترلی و مشروع سازی عرفی پدیده قاچاق بوده است که طی فرایند تعاملی باعث گسترش قاچاق و هویت سازی قاچاق محور به شهرستان سردشت شده اند پدیده قاچاق دارای پیامدهای مختلفی درجنبه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی بوده است که مقولات محوری آن ها شامل : واگرایی سیاسی و شکاف دولت – ملت هنجاری شدن قاچاق و مشارکت عمومی درآن هژمونی فرهنگی ناسازی طبقاتی تحلیل نیروی انسانی و اختلالات اقتصادی بوده است

لینک کمکی