فایل word مقاله معماری بومی همساز با اقلیم رامسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله معماری بومی همساز با اقلیم رامسر :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران, معماری, محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مریم بکان – کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی گروه مرمت دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعید کامیابی – استادیار دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشکده شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سعید کامیابی – استادیار دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علی یوسفی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشکده شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
معماری سنتی ایران یکی ازبهترین مثالها یمعماری اقلیمی است که مطلوب ترین راه حل ها راازلحاظ بقا محیط زیست و اسایش انسان داشته است معماری بومی و سنتی رامسر بیشترین تاثیر را ازاقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته است دراین خصوص به بررسی نوع اقلیم شهر رامسر بااستفاده ازشاخصهای دمای موثر اولگی و اوانز به بررسی وضعیت اسایش اقلیمی و معماری پرداخته شدها ست سپس وضعیت اقلیمی هرماه ازسال و چگونگی اسایش انسان باتوجهبه این شاخصها تعیین شد و انگاه پیشنهادها و راهکارهای لازم ارایه شده است دراین تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و برپایه گرداوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای مشخص شد که آب و هوای شهررامسر خصوصیات اقلیمی کرانه جنوبی دریای خزر را داراست که زمستان ها سرد و مرطوب و تابستانها گرم و مرطوب می باشد دراین تحقیق استفاده ازروشهای الگی و اوانز به بررسی تاثیرات اقلیم برمعماری بومی شهررامسر پرداخته و نواحی دارای اسایش زیست اقلیمی انسانی دررامسر را به تفکیک ماه های سال مورد شناسایی قرارداد دراین تحقیق مشخص شد که شب و روز ماه های دی بهمن اسفند درمحدوده سرد و روزهای خرداد تیرمرداد شهریور با شرایط گرم و شبها درنزدیک محدوده اسایش قراردارد شبهای فروردین و اردیبهشت درشرایط سرد و روزها و شبها درمحدوده اسایش و نزدیک به آن قراردارد و با مطالعه شرایط ووضعیت اقلیمی شهررامسر ضمن تشریح معماری بومی رامسر به ارایه راهکارهایی جهت ایجاداسایش ازطریق طراحی ساختمانهای متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و درنتیجه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن پرداخته است

لینک کمکی