فایل word مقاله بررسی تیپ شخصیتی و میزان رضایتمندی زناشویی شاغلین مهندسی عمران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تیپ شخصیتی و میزان رضایتمندی زناشویی شاغلین مهندسی عمران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سکینه عباسی بورندرق – کارشناس ارشد مشاوره خانواده, دانشکده عمران دانشگاه تبریز
نسرین گرامی اصل – مشاوره خانواده نیروی انتظامی
ناصر نعمتی هریس – کارشناس ارشد فلسفه

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تیپ شخصیتی و میزان رضایتمندی زناشویی شاغلین مهندسی عمران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی تشکیل می دهد. پژوهش فوق, یک مطالعه توصیفی –تحقیقی است که با شیوه پیمایشی انجام گرفته است. از بین این جامعه آماری 14 نفر به طور تصادفی به عنوان گروه نمونه انتجاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه 5-پرسشنامه شخصیتی پنج عاملیNEO و 4- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت که در سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد و در سطح آمار استنباطی از آزمون رگرسیون در قالب جدول و نمودار استفاده شد وهمچنین برای تحلیل داده ها نرم افزارspss بکار گرفته شد. نتایج تحلیل نشان داد که در پژوهش حاضر میزان رضایتمندی زناشویی شاغلین مهندسی عمران در سطح0</005 معنی دار است.

لینک کمکی