فایل word مقاله بررسی مقایسه ای عملکرد مالی قبل و پس از واگذاری شرکت های دولتی غیربورسی خصوصی سازی شد ه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی مقایسه ای عملکرد مالی قبل و پس از واگذاری شرکت های دولتی غیربورسی خصوصی سازی شد ه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
حمیدرضا بیک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
حسین ایزدی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
سعید شفائی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:
خصوصی سازی PRIVATIZATION یا بعبارتی, انتقال مالکیت بنگاه های اقتصای دولتی به بخش خصوصی PRIVATE SECTOR فرآیندی مالی و حقوقی است که در بسیاری از کشورها, دولت ها بر پایه قوانین و با هدف دستیابی به شاخص های اقتصادی کارا, اجرا می نمایند. هدف این پژوهش, تعیین آثار انتقال مالکیت, بر عملکرد مالی شرکت های غیربورسی واگذار شده به بخش غیردولتی است که از طریق بررسی مجموعه ای از نسبت های مالی, بهبود عملکرد شرکت ها در دوره هایبعد از واگذاری نسبت به دوره های قبل از آن را ارزیابی نماید. برای این منظور, نسبت های مالی عملکرد سال قبل و سه سالبعد از واگذاری 27 شرکت واگذار شده از صنایع متفاوت طی سال های 1383 تا 1389 , بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده آن ها, با اجرای آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف و تی زوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه هادر سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که فرآیند خصوصی سازی تاثیری بر عملکرد مالی شرکت ها نداشته است.

لینک کمکی