فایل word مقاله بررسی عملکرد نماهای دوپوسته )سیستم غیر فعال خورشیدی(در کاهش میزان مصرف سالیانه انرژی در ساختمانهای اداری در نواحی اقلیم سرد (نمونه موردی: یک فضای اداری درشهر تبریز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی عملکرد نماهای دوپوسته )سیستم غیر فعال خورشیدی(در کاهش میزان مصرف سالیانه انرژی در ساختمانهای اداری در نواحی اقلیم سرد (نمونه موردی: یک فضای اداری درشهر تبریز) :


محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مسعود رسولی لارمایی – کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری, دانشگاه هنر اسلامی تبریز, مدرس دانشگاه
مهشید زارع شریف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی, دانشکده ی محیط زیست, دانشگاه تهران
مجید احمدنژادکریمی – کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری, دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:
هزینه و مصرف بالای انرژی, همواره یکی از دغدغههای مهم جهانی در دهههای گذشته بوده است. لزوم حفظ انرژی وتوسعهی پایدار در ساختمان, باعث شده است تا دیدگاههای جدیدی نسبت به سیستمهای غیر فعال خورشیدی شکلگیرد. از آنجا که پوستههای ساختمانی مرز بین فضای داخل و خارج ساختمان هستند, نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی بر عهده دارند.از آنجایی که بناهای شیشهای هویت تجاری اداری پیدا کردهاند اما, شیشه به عنوان پوستهیخارجی ساختمان از لحاظ اتلاف انرژی حرارتی, ضعیفترین بخش ساختمان محسوب میشود و مشکلاتی از جمله اتلاف حرارتی, میعان وگرمای فوقالعاده زیاد در تابستان و سرد شدن سریع فضاها در زمستان را به همراه دارد. نماهای دوپوسته یکی از بهینهترین گزینهها در مدیریت تعامل بین فضای داخلی و خارجی ساختمانها میباشند.نماهای دوپوسته عموما در ساختمانهای اداری به جهت تامین نمایی کاملا شیشهای و در عین حال به منظور ذخیره انرژی گرمایی, استفاده گستردهای دارد. در این مقاله پس از معرفی نمای دوپوسته و دستهبندی آنها به بررسی عملکردسالیانه آنها در محیط اداری بررسی میشود و در پایان میزان بهرهوری ذخیره انرژی نماهای دوپوسته درکاهش میزان مصرف انرژی دز یک ساختمان اداری در شهر تبریز بررسی خواهد شد. استفاده از این سیستم مصرف انرژی در ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش مییابد, که این امر راهکاری مناسب و اقتصادی به منظور دستیابی به یک معماری پایدار است

لینک کمکی