فایل word مقاله بررسی عملکرد سایه اندازهای افقی در نماهای دوپوسته سیستم غیر فعال خورشیدی( در کاهش میزان مصرف سالیانه انرژی )نمونه موردی: یک فضای اداری درشهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی عملکرد سایه اندازهای افقی در نماهای دوپوسته سیستم غیر فعال خورشیدی( در کاهش میزان مصرف سالیانه انرژی )نمونه موردی: یک فضای اداری درشهر تهران :


محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
مسعود رسولی – کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری,دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه هنر اسلامی تبریز
یاسر شهبازی – استادیار سازههای هوشمند و تکنولوژی معماری, دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهشید زارع شریف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی, دانشکده ی محیط زیست, دانشگاه تهران

چکیده:
هزینه و مصرف بالای انرژی, همواره یکی از دغدغههای مهم جهانی در دهههای گذشته بوده است. لزوم حفظ انرژی و توسعهی پایدار در ساختمان, باعث شده است تا دیدگاههای جدیدی نسبت به سیستمهای غیر فعال خورشیدی شکل گیرد. از آنجا که پوستههای ساختمانی مرز بین فضای داخل و خارج ساختمان هستند, نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی بر عهده دارند. باشروع جنبش مدرن, ابعاد و تعداد پنجرههای بکار رفته درساختمانها, دیگر مثل گذشته تحت تأثیر ملاحظات سازهای محدود نمیشوند, و حتی این امکان وجود دارد که دیوارهای پیوستهی شیشهای ایجاد نمود. و بناهای شیشهای هویت تجاری اداری پیدا کرده- اند با این وجود, شیشه به عنوان پوستهی خارجی ساختمان از لحاظ اتلاف انرژی حرارتی, ضعیفترین بخش ساختمان محسوب میشود و مشکلاتی از جمله اتلاف حرارتی, میعان وگرمای فوقالعاده زیاد در تابستان و سرد شدن سریع فضاها در زمستان را به همراه دارد. نماهای دوپوسته یکی از بهینهترین گزینهها در مدیریت تعامل بین فضای داخلی و خارجی ساختمانها می-باشند.نماهای دو پوسته عموما در ساختمانهای اداری به جهت تامین نمایی کاملا شیشهای و در عین حال به منظور ذخیره انرژی گرمایی, استفده گستردهای دارد. در این مقاله پس از معرفی نمای دوپوسته و دستهبندی آنها به بررسی عملکرد سالیانه آنها در محیط اداری بررسی میشود و در پایان میزان بهرهوری ذخیره انرژی نماهای دوپوسته و تاثیر سایهاندازهای کرکرهای افقی خارجی نمای دوپوسته درکاهش میزان مصرف انرژی بررسی خواهد شد. استفاده از این سیستم مصرف انرژی در ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش مییابد, که این امر راهکاری مناسب و اقتصادی به منظور دستیابی به یک معماری پایدار است

لینک کمکی