فایل word مقاله اثرکمانش بر نیروهای وارده از ورق به ستون در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرکمانش بر نیروهای وارده از ورق به ستون در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
سعید صبوری – استاد دانشکده عمران, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرامین اسعدسجادی – استادیار دانشکده عمران, موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)
الناز مجیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله, موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)
مونا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله, موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)

چکیده:
امروزه دیوارهای برشی فولادی به عنوان یکی از سیستمهای مقاوم در برابر زلزله کاربرد فراوانی پیدا کردهاست .یکی از پارامترهایی که باعث خرابی دیوارهای برشی فولادی میگردد, نیروهای مکشی وارده از ورق به ستونمیباشد. این نیروها در حوزهی پسکمانش از ورق به ستون وارد شده, بهطوری که ورق ستون را به سمت خود کشیده و باعث خرابی ستون میگردد. در صورتی که ستون مقاومت کافی در برابر این نیروها نداشته باشد بهشدت به سمت ورق کشیده شده, و منجر به تغییرشکل و ناپایداری ستون و از بین رفتن مقاومت پسکمانشی ورق خواهد شد. در این تحقیق تاثیر تنش نرمال عمود بر موجهای ورق درحوزه پس کمانش الاستیک و پلاستیک بر روی دیوارهای برشی فولادی با سختکننده, با و بدون بازشو با استفاده از تئوری اندرکنش ورق و قاب ) PFI ( بررسی شدهاست. نتایج نشان میدهند که جهت تعیین نیروهای مکشی اندرکنش ورق برروی قاب, تنش نرمال عمود بر موج های پسکمانشی باید برابر با نصف تتنش برشی کمانشی زیرصفحه درنظر گرفته شود.

لینک کمکی