فایل word مقاله ایرانی در دو منطقه دینارکوه بلوط گونه ریشه مقاومت کششی فصلی تغییرات بررسی و بازفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ایرانی در دو منطقه دینارکوه بلوط گونه ریشه مقاومت کششی فصلی تغییرات بررسی و بازفت :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست, آب و منابع طبیعی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سیده مرضیه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
احسان عبدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد منابع طبیعی از دانشگاه تهران
باریس مجنونیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
اسما محمدراد – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر فصل خزان و رویش بر مقاومتکششی ریشه بلوط ایرانی بود. به منظوربررسی این مسئله تعدادی درخت تیپیک از دو منطقه دینارکوه و بازفت بهطور تصادفی انتخاب شدند, سپس تعدادی ریشه از هر درخت جمعآوری و مقاومتکششی آنها با دستگاه اینسترون اندازه گیری شد. میانگین قطر ریشههای مورد آزمایش در فصل تابستان و زمستان در منطقه دینارکوه 1/95 و1/25 میلیمتر ودرمنطقه بازفت 1/84 و1/5 میلیمتر و میانگین مقاومتکششی گونههای تابستان و زمستان منطقه دینارکوه 15/46 مستقل نشان داد تفاوت معنی 15/69t مگاپاسکال و بازفت 15/94 و14/45 مگاپاسکال بود. نتایج آزمون نتایج این p>0.05 داری بین مقاومتکششی ریشه در فصل تابستان و زمستان در دو منطقه وجود ندارد پژوهش میتواند به منظور بهرهگیری کاربردی در زیستمهندسی خاک مورد بهرهبرداری قرار گیرد

لینک کمکی