فایل word مقاله شناسایی و مدیریت ریسک پروژه های عمرانی استان لرستان و اولویت بندی ارکان بوجود آورنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره FUZZY TOPSIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی و مدیریت ریسک پروژه های عمرانی استان لرستان و اولویت بندی ارکان بوجود آورنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره FUZZY TOPSIS :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران, معماری, محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
هیرش سلطان پناه – استادیار دکتری صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
دانیال ساکی – دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد واحد سنندج

چکیده:
مدیریت ریسک جایگاه ویژه ای درمباحث مدیریت پروژه برخوردار است و برای رسیدن به اهداف هرپروژه درچهارچوب سه محدودیت زمان هزینه و کیفیت شناسایی ریسک های مهم برای پیش بینی اثرات منفی همچون بروز تاخیرات درپروژه ها بسیارحائزاهمیت است هدف ازاین تحقیق شناسایی ریسک های بوجود اورنده تاخیرات و اولویت بندی تاخیرات شناسایی شده توسط هریک ازارکان پروژه نظیر کارفرما پیمانکار مشاور و عوامل خارجی درپروژه های عمرانی استان لرستان است که به اولویت بندی ریسک ها به صورت جداگانه توسط هریک ازارکان ذکر شده بااستفاده ازروش FMEA پرداخته شده است تابامدیریت ریسک ها و درنظر گرفتن تمهیدات لازم ازبوجود آمدن تاخیر درپروژه های مشابه جلوگیری به عمل آید درنهایت بااستفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره FUZZY TOPSIS تاثیرهریک ازارکان پروژه را مشخص کرده ودرانتها راهکارهایی درجهت بهبود تاخیرات ارایه شده دراین پژوهش استاندارد مدیریت ریسک باعنوان راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه pmnok به عنوان روش مبنا درتحلیل مدیریت ریسک به کارگرفته شده است

لینک کمکی