فایل word مقاله بررسی تاثیر نوع دانهبندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرمHMA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر نوع دانهبندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرمHMA :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
حسن زیاری – استاد, دانشکده مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعتایران, تهران, ایران.
حسن دیواندری – استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد نوشهر, نوشهر, ایران.
محمد محسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایشمحیط زیست, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران.
سعیده حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران, گرایشآب, دانشگاه تبریز, تبریز, ایران

چکیده:
دو معیار نقاط کنترلی و منطقه ممنوعه در دانهبندی و ارائه طرح اختلاط به روشسوپرپیو در نظر گرفته شده است. ناحیه ممنوعه تقریباً بین الکهای شماره 4 و 50 در راستای خط حداکثر چگالی قرار میگیرد. در سطح شماره یکاز روشطرح اختلاط سوپرپیو, توصیه میشود که منحنی دانه بندی نباید از این منطقه عبور نماید. جهت ارزیابی اثر ناحیه محدود شده دانهبندی بر خواصحجمی مخلوطهای آسفالتی دو نوع مخلوط, یکی مخلوط تمام شکسته و دیگری مخلوط شکسته شده به همراه 20 % ماسه طبیعی, در نظر گرفته شد. سه دانهبندی برای هر مخلوط آماده گردید که هر یکبالا, وسط و پایین منطقه محدود شده قرار میگرفت. سپسنمونهها توسط متراکم کننده ژیراتوری ساخته شد و با توجه به خروجیهای آن و انجام آزمایشهای تکمیلی, خواص حجمی نمونهها ارزیابی و مشخص گردید که هرچند نمونههای ساخته شده با دانهبندیهای مختلف, خصوصیاتحجمی متفاوتی را نشان دادند, اما همگی حداقلهای مورد نیاز آیین نامه را تامین نمودند.

لینک کمکی