فایل word مقاله اصلاح شیمیایی سطح نانولوله های کربنی چنددیواره با استفاده ازگروه های تیولی برای اندازه گیری و حذف ناخالصی های فلزات سنگین درتولید رادیوداروها با سیکلوترون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اصلاح شیمیایی سطح نانولوله های کربنی چنددیواره با استفاده ازگروه های تیولی برای اندازه گیری و حذف ناخالصی های فلزات سنگین درتولید رادیوداروها با سیکلوترون :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
لیلا عونی – دانشجودانشگاه زنجان دانشکده علوم گروه شیمی
محمد میرزایی – استادیار سازمان انرژی اتمی ایران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده کاربرد پرتوها گروه پژوهشی پزشکی هسته ای
علی رمضانی –
پرویز اشتری –

چکیده:
نانولوله های کربنی چنددیواره MWCNTs توسط عوامل اکسیدکننده قوی اصلاح شده و با گروه های تیولی SH- عامل دار شدند این نانولوله های کربنی برای جداسازی ویژه سرب -201 رادیواکتیو و کاربرد آن درتولید رادیوداروی تالوس کلراید تالیم – 201 به کاربرده شد نانولوله های کربنی اولیه و عامل دار شده توسط طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IRمیکروسکوپ الکترونی عبوری TEM میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و پراش اشعه ایکس XRD مشخصه یابی شدند به منظور بررسی رفتارهای جذبی سرب شرایط بهینه ازمایش مانند PH مقدارجاذب و زمان تماس مورد بررسی قرارگرفت ظرفیت جاذب با مدلهای ایزوترم جذبی لانگمویر و فرندلیچ ارزیابیشد درمدل لانگمویر بیشترین ظرفیت جذب qmax برای MWCNT-SH mg/g 137/0 جاذب به دست آمد

لینک کمکی