فایل word مقاله ارزیابی روش های تجربی در برآورد تبخیروتعرق پتانسیل استان یزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزیابی روش های تجربی در برآورد تبخیروتعرق پتانسیل استان یزد :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست, آب و منابع طبیعی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
اعظم السادات حسینی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی, دانشگاه یزد.
محمد زارع – استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی, دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد.

چکیده:
برآورد دقیق نیاز آبی گیاهان و تبخیروتعرق پتانسیل, برای ارائه الگوی کشت مناسب و کاهش هدررفت آب درمزارع, امری ضروری است. دراین تحقیق به منظور مقایسه روش های تجربی و تعیین مناسب ترین روش برآورد تبخیروتعرق پتانسیل استان یزد, روش ترکیبی فائوپنمن مانتیث به عنوان مرجع در نظر گرفته شد و دقت روش های مختلف تجربی پریستلی تیلور, هارگریوز سامانی و مک کینگ( بر اساس آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه روش محاسباتی تبخیروتعرق پتانسیل را کمتر از روش مرجع در تمام ایستگاه ها, محاسبه کرده اند. همچنین روش هارگریوز سامانی با کمترین میزان ریشه میانگین مربعات خطا و خطای استاندارد برآوردی و بیشترین میزان همبستگی با روش فائوپنمن مانتیث نسبت به سایر روش های مورد استفاده, از دقت بیشتری در برآورد تبخیروتعرق پتانسیل استان یزد برخوردار است

لینک کمکی