فایل word مقاله بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سونیا زبردست – دانشجوی دکتری آبیاری وزهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران
سیدحسن طباطبائی – دانشیارگروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد شهرکرد ایران
منوچهر حیدرپور – استادگروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ایران
فریبرز عباسی – استادبخش آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج ایران

چکیده:
مطالعه فرایند اختلاط درمجاری روباز به دلیل نقش آنها درانتشارعرضی وطولی آلودگی ها ازجمله فعالیت های مهم دربرنامه های مدیریت منابع آب بشمارمی آید فرایند انتشار عرضی تاثیرگذارترین پارامتر دربین پارامترهای پخشیدگی و اختلاط است دراین تحقیق ازمایشگاهی تاثیر دبی و زبریهای مختلف برضریب اختلاط عرضی دریک کانال غیرمستطیلی بررسی شد سه سطح زبری 0/02و0/04و0/06 و سه سطح دبی 5و10و15لیتر درثانیه درنظر گرفته شد نتایج ازمایشها نشان داد درکانال غیرمستطیلی مقادیر ضریب اختلاط عرضی بین 0/23تا 0/56 سانتیمترمربع برثانیه برای سطوح مختلف زبری و دبی بدست آمده و درزبریهای ثابت با افزای دبی وهمچنین دردبی های ثابت با افزایش زبری این ضریب افزایش یافته است همچنین بدلیل تاثیرشکل مقطع کانال برپروفیل سرعت رابطه ضریب اختلاط عرضی با حاصلضرب عمق جریان درسرعت برشی HU برای سطوح زبری و دبی درنظر گرفته شده دراینت حقیق بصورت غیرخطی بدست آمده است

لینک کمکی