فایل word مقاله نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین پرخاشگری و سلامت جسمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین پرخاشگری و سلامت جسمانی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مینا بن راضی غابشی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی, دانشگاه شیراز
میترا قاسمی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
هیجان ها و شناخت ها از فرایندهای اصیل روانشناختی هستند. این متغیرهای پیچیده و چند وجهی روابط درهم تنیده ای با هم دارند. کشف جنبه های جدید این متغیرها و روابط بین آنها از اصالت و اهمیت نظری و بالینی برخوردار است. هدف این پژوهش, بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین پرخاشگری و سلامت جسمانی بود. تعداد 050 نفر از دانشجویاندانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 48 زن, 36 مرد در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان گرانفسکی,کیفیت زندگی بخش سلامت جسمانی و پرخاشگری را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبردهای انطباقی مثبت تنظیم هیجان و سلامت جسمانی رابطه مثبت و بین این راهبردها و پرخاشگری رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین این رابطه در مورد راهبردهای غیر انطباقی تنظیم هیجان برعکس بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر نتیجه گرفته می شود که رابطه بین پرخاشگری و سلامت جسمانی یک رابطه خطی ساده نیست, بلکه متغیرهای دیگر مثل راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در این رابطه نقش واسطه ای دارند

لینک کمکی