فایل word مقاله نقش نرم افزار شبیهساز 506 Crocodile ICT در آموزش و یادگیری فلوچارت بر انگیزش تحصیلی درس مبانی علم رایانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش نرم افزار شبیهساز 506 Crocodile ICT در آموزش و یادگیری فلوچارت بر انگیزش تحصیلی درس مبانی علم رایانه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
فریده کمالی محمدزاده – کارشناس ارشد آموزش ریاضی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
مریم شکری کهی – دانشجوی کارشناس ارشد آموزش ریاضی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم هروی – دانشجوی مهندسی کامپیوتر, دانشگاه ابرار وزارت علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
از آنجا که هدف فن آوری های آموزشی تسهیل و بهبود عملکرد یادگیری است, در این راستا شبیهسازهای آموزشی میتوانند به عنوان فن و یا رسانهای موجب تحقق این هدف شوند. در این مقاله نقش نرمافزار شبیهساز 506 Crocodile ICT را در یادگیری درس فلوچارت بر مبنای طبقهبندی بلوم از حوزه شناختی و مقایسه آن با روش سنتی تدریس انجام شده است. به این منظور دانشآموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک پایه سوم دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 1330 1331 بررسی شدهاند. روش – تحقیق شبه آزمایشی بوده و با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. یافتههای تحقیق با استفاده از نرمافزار SPSS و روشهای آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی, درصد, میانگین؛ و آمار استنباطی شامل آزمون t , آزمون من ویتنی آزمون – U و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که استفاده از نرمافزار شبیهساز آموزشی بر یادگیری فلوچارت دانشآموزان دختر رشته ریاضی پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران دارای تأثیر مثبت است و موجب افزایش نگرش عاطفی, شناختی و رفتاری دانشآموزان می باشد

لینک کمکی