فایل word مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداری به برندهای لوکس در بین مشتریان فروشگاه زنجیره ای خونه به خونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش منحصر به فرد بودن برند بر وفاداری به برندهای لوکس در بین مشتریان فروشگاه زنجیره ای خونه به خونه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
زین العابدین رحمانی – استادیار و عضو هیئت علمی , گروه مدیریت و حسابداری , دانشگاه پیام – نور مازندران
میثم عاقلی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی,گروه مدیریت و حسابداری, دانشگاه پیام نور مرکزورامین
زهره حاجی مقسمی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی,گروه مدیریت و حسابداری, دانشگاه پیام نور مرکز قشم

چکیده:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی, از نظر ماهیت همبستگی و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 22 نفر از کارکنان فروشگاه زنجیره ی خونه به خونه است. از ابزار پرسشنامه استاندارد کادیرو برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. سوالات پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه تایید شده همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بالای 68 % محاسبه شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تمامی مولفه های مولفه های منحصر به فرد بودن برند بر وفاداری به برندهای لوکس در فروشگاه زنجیره ای خونه به خونه تاثیر دارند.

لینک کمکی