فایل word مقاله بررسی رابطه راهبردهای رفتار محور وکارآفرینی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه راهبردهای رفتار محور وکارآفرینی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان ) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
دکتر مریم تقوایی یزدی – گروه مدیریت آموزشی واحد سازی دانشگاه آزاد اسلامی سازی ایران
محسن عین علی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول باشگاه پژوهشگران جوان ونحبگان علی آباد کتول ,ایران

چکیده:
راهبردهای رفتار محور یکی از ابعاد سه گانه راهبردهای خود رهبری است که شامل توانایی مشاهده رفتار شناسایی و ارزیابی رفتارهای موثر وغیر موثر به منظور بهبود عملکرد است با توجه به افزایش سطح رقابت ونقش انکارناپذیر خلاقیت نوآوری وکارآفرینی در بقای سازمان ها وخلق مزیت رقابت لزوم شناسایی وپرورش افراد خلاق وکارآفرین در سازمانها بیش از پیش احساس می شود به نحوی که سبب ترغیب به تلاش بیش تر مدیران سازمان ها دراین حوزه می شود پژوهش حاضر درپی بررسی رابطه بین راهبردهای رفتار محور خود رهبری وکارآفرینی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گلستان می باشد.این پژوهش از حیف هدف یک تحقیق کاربردی واز جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی به شمار می آید جامعه آماری شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گلستان به تعداد 456 نفر می باشد که از آن نمونه ای به تعداد 215 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردید دراین تحقیق برای طراحی پرسشنامه کار آفرینی (شامل سه بعد خطر پذیری ,بیش فعالی در رقابت ونوآوری ) از مقیاس کوین واسلیون (1989) وبرای سنجش راهبردهای رفتار محور (شامل 5 بعد خود – نگری خود – هدف گذاری خود – تشویقی خود – توبیخی وخود – اقتدایی ) از پرسشنامه استاندارد 18 گویه ای هوقتون ونک استفاده شده است .برای بررسی اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه راهبردهای رفتار محور وپرسشنامه کارآفرینی به ترتیب برابر با 712/0 و862/0 بدست آمد برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شد یافته های تحقیق نشان دادند که همبستگی مثبت ومعناداری بین ابعاد راهبردهای رفتار محور خود رهبری با کارآفرینی وجود دارد .

لینک کمکی