فایل word مقاله استفاده ازیک پلیمرقالب یونی جدید جهت استخراج فاز جامد مقادیر بسیارکم سرب و اندازه گیری آن بوسیله طیف سنجی شعله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده ازیک پلیمرقالب یونی جدید جهت استخراج فاز جامد مقادیر بسیارکم سرب و اندازه گیری آن بوسیله طیف سنجی شعله :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مریم دهقانی سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شهیدباهنرکرمان
محمدعلی طاهر – عضوهیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
مریم فیاضی –

چکیده:
دراین مقاله یک روش جدید برای استخراج یونهای سرب بوسیله یک جاذب گزینش پذیرتوسعه داده شده است اینجاذب نوین پلیمر قالب یونی می باشد پلیمرهی قالب یونی و مولکولی یک گروه جدید ازمواردی هستند که بصورت مصنوعی تهیه و دارای جایگاه های شناسایی اختصاصی هستند دراین کار بااستفاده ازیکپلیمر قالب یونی سرب بوسیله تشکیل کمپلکس بالیگاند 1-5 دی فنیل تیوکاربازون Dithizon برای پیش تغلیظ گزینش پذیر مقادیر بسیارکم سرب استفاده کردیم PH بهینه برای بیشترین جذب 5/5 انتخاب شد بیشترین ظرفیت جذب و فاکتور پیش تغلیظ برای سرب به ترتیب 38/46mg g-1 و 200 بود انحراف استاندارد نسبی و حدتشخیص روش 1/9%±و0/05g mL-1 به دست امد این روش ساده گزینش پذیر و حساس است و برای تعیین سرب درنمونه های آب بیولوژیکی و گیاهی کاربرد دارد

لینک کمکی