فایل word مقاله مدل سازی و تأثیر شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل سازی و تأثیر شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
علی اکبر عابدینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
زهرا حقیقت نیا – دانشگاه بناب

چکیده:
در این مقاله, تحلیل جامعی روی مدل سازی و تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387 الی 1391 پرداخته شد. الگویاتورگرسیو- میانگین متحرک, رده ی بسیار وسیعی از فرآیندهای سری زمانی را در بر گرفته و در تحلیل بسیار زیادی از سری های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از ارائه مطالبی درمورد هر فرآیند, توابع خودهمبستگیACF و توابع خودهمبستگی جزئی PACF برای هر فرآیند به عنوان یک روش شناسایی مدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات مالی به عنوان متغیر مستقل و هزینه بدهی به عنوان متغیر وابسته و همچنین نسبت پوشش هزینه های مالی, سود مثبت, تغییرات مثبت سود, جریان نقد عملیاتی و اهرم به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاند. با استفاده از مدلرگرسیون خطی چند متغیره با روش سال شرکت, فرضیه مورد آزمون قرار گرفت؛ در کل نتایج آزمون حاکی از تاثیر منفی معنی دار شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در ادامه مدلسازی بر هزینه بدهی انجام گردید که مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک مرتبه ;. برای هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید

لینک کمکی