فایل word مقاله بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی وتکنولوژی برنوآوری سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی وتکنولوژی برنوآوری سازمان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
دکتر محمد نوع پسند اصیل – استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه گیلان
سمیه جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد واحد رشت

چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی وگرایش به تکنولوژی برنوآوری سازمانی با توجه به مدیریت دانش ویادگیری سازمانی می باشد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی است وبه لحاظ هدف کاربردی است ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود ابزار گردآوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 22سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید وکارشناسان وپایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی وتایید شد جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای داروسازی کشور می باشد با استفاده از جدول مورگان تعداد 72 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد نتایج نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر مدیریت دانش ویادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد گرایش به تکنولوژی نیز بر مدیریت دانش ویادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت دانش ویادگیری سازمانی نیز بر نوآوری سازمانی تاثیر معناداری دارند

لینک کمکی