فایل word بررسی ارتباط ساختار سازمانی با کارآمدی مدیران مدارس شهر صیدون در سال تحصیلی 95-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی ارتباط ساختار سازمانی با کارآمدی مدیران مدارس شهر صیدون در سال تحصیلی 95-94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل word بررسی ارتباط ساختار سازمانی با کارآمدی مدیران مدارس شهر صیدون در سال تحصیلی 95-94 پرداخت. این پژوهش از نوع توصیفی است و جنبه کاربردی دارد. با آزمون همبستگی مورد تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش, از جامعه 70 نفری مدیران, شامل 36 نفرمدیران ابتدایی و 18 نفر متوسطه اول و 16 نفر متوسطه دوم, همه مدیران برای انجام این تحقیق انتخاب شده اند. از روش سرشماری استفاده شد . سپس پرسشنامه به کلیه مدیران, ارجاع شد و همه ی مدیران پرسشنامه ها را تحویل دادند. در این پژوهش از دونوع پرسشنامه: ساختار سازمانی و کار آمدی مدیران استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل: فراوانی, درصد, محاسبه میانگین و برای آزمون معنی دار بودن و میزان همبستگی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج نشان داد بین ساختار سازمانی و کارآمدی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. (0/013=P و 0/296=r)

لینک کمکی