فایل word بررسی ارتباط کیفیت خدمات با وفاداری و رضایت گردشگران در استان ایلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی ارتباط کیفیت خدمات با وفاداری و رضایت گردشگران در استان ایلام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارتباط کیفیت خدمات با وفاداری و رضایت گردشگران در استان ایلام انجام شده است. برای نیل به این هدف, پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهش های پیشین در قالب مبانی تئوریک تحقیق, چارچوب مورد نظر ارائه شده است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. به منظور بررسی میدانی در تحقیق حاضر, از جامعه آماری شامل گردشگران استان ایلام که تعداد آنها نامحدود هستند حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برای جوامع نامحدود 483 نفر انتخاب شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی از پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ 0/91 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار توصیفی از (میانگین,انحراف معیار,...) و در بخش آمار استنباطی ا برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی جهت سنجش رابطه از ضریب همبستگی پیرسون, جهت سنجش تاثیر متغیرها از تحلیل رگرسیون همچنین برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرونف موجود در بسته نرم افزاری 20 spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت خدمات با ابعادهمدلی, قابل لمس بودن, اطمینان با وفاداری ,مسئول بودن و قابل اعتماد بودن با وفاداری و رضایت گردشگران در استان ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت خدمات بر وفاداری و رضایت گردشگران در استان ایلام تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی