فایل word بررسی تاثیر افزایش فشارورودی دریک دمنده سانتریفیوژ به کمک تحلیل عددی بااستفاده ازمدل چارچوب مرجع چندگانه MRF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر افزایش فشارورودی دریک دمنده سانتریفیوژ به کمک تحلیل عددی بااستفاده ازمدل چارچوب مرجع چندگانه MRF :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بسیاری از مسائل مهندسی شامل میدان جریان چرخشی است. یک مثال در این مورد دمنده های سانتریفیوژ هستند. در این مقاله به بررسی تاثیر افزایش فشار ورودی در یک دمنده سانتریفیوژ به کمک تحلیل عددی با استفاده از مدل چارچوب مرجع چندگانه (MRF) پرداخته شده است. هندسه دمنده به صورت دو بعدی توسط نرم افزار گمبیت مدل گردیده و شبکه بندی شده است. هنگامی که هریک از قسمت های متحرک حول یک محور متفاوت چرخش کنند یا با سرعت های مختلفی حول یک محور یکسان بچرخند یا دیواره های ساکن نسبت به محور چرخش بر روی یک دایره قرار نگرفته باشند (مانند حلزونی اطراف چرخ یک دمنده سانتریفیوژ) سیستم مختصات چرخش یکتا برای " نشان دادن " دامنه محاسباتی میدان جریان در حالت پایدار مناسب نیست. در نرم افزار فلوئنت ویژگی های جریان سیال که با قسمت های دوار مختلف در ارتباط است را می توان با استفاده از قابلیت چارچوب مرجع چندگانه تجزیه و تحلیل کرد. نتایج حاصل از تحلیل عددی نشان می دهد که با افزایش فشار ورودی در دمنده سانتریفیوژ مقدار سرعت خطی افزایش می یابد. همچنین بر اساس کانتورهای فشارکل , افزایش فشار بعد از پره های دمنده به خوبی نشان داده شده است.

لینک کمکی