فایل word بررسی تاثیر سرعت سردشدن برریزساختارورفتارخوردگی آلیاژ Mg-5Zn-1Y-0.1Ca درمحیط شبیه سازی شده بدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیر سرعت سردشدن برریزساختارورفتارخوردگی آلیاژ Mg-5Zn-1Y-0.1Ca درمحیط شبیه سازی شده بدن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

درپژوهش حاضربه بررسی تاثیرسرعت سردبرریزساختارورفتارخوردگی آلیاژMg-5Zn-1Y-0.1Ca پرداخته شدبررسی های ریزساختارتوسط میکروسکوپ نوری والکترونی روبشی نشان داد که ریزساختار زمینه متشکل ازدانه های -Mg و رسوبات Mg3YZn6 ی Ca2Mg6Zn3 که اغلب درمرزهای دانه تشکیل شده اند است ساختارفازهای فوق به دلیل تشکیل حین استحاله های پریتکتیک ویوتکتیک اغلب به صورت لایه ای می باشد ازمایشهای خوردگی پلاریزاسیون و غوطه وری نشان دادند که هماره افزایش سرعت سردشدن باعث بهبود خواص خوردگی نخواهد شد و به نظر میر سد مقداربهینه ای دراندازه دانه وجود دارد که درآن اندازه دانه سرعت خوردگی کمینه مقدارخود را خواهد داشت

لینک کمکی