فایل word بررسی تاثیراندازه ذرات باگاس برخواص مکانیکی قطعات تزریقی کامپوزیت چوب - پلی پروپیلن باباگاس نیشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیراندازه ذرات باگاس برخواص مکانیکی قطعات تزریقی کامپوزیت چوب - پلی پروپیلن باباگاس نیشکر :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

چوب پلاستیک ماده مرکبی متشکل ازمخلوط چوب و ترموپلاستیک می باشد افزودن چوب درون پلیمر موجب تاثیربرروی خواص مکانیکی میشود هدف این تحقیق این است که بادرنظر گرفتن پارامترثابت دمای تزریق وفشارتزریق و زمان خنک کاری به بررسی اثراندازه ی ذرات باگاس نیشکر باپلی پروپیلن برمیزان مقاومت به ضربه و مقاومت کشش بانسبت های مختلف پرداخته شده است درساخت کامپوزیت های الیاف طبیعی پلاستیک الیاف باگاس بانسبت های متفاوت 55,35 درمش بندیهای 500و300و106 میکرون با پلی پروپیلن مخلوط شد سپس خواص مکانیکی مقاومت به ضربه کشش توسط دستگاه اندازه گیری شد باتوجه به نتایج بدست آمده میتوان چنین نتیجه گرفت که افزودن باگاس به کامپوزیت باعث کاهش مقاومت به ضربه و کاهش مقاومت کششی شده و با افزایش اندازه ابعادذرات مقاومت کششی افزایش و مقاومت به ضربه کاهش می یابد بهترین مقاومت به ضربه و مقاومت کششی درپلی پروپیلن 65درصد با باگاس 35درصد با مش 300میکرون می باشد

لینک کمکی