فایل word بررسی تاثیررطوبت باگاس برخواص مکانیکی وفرآیندپذیری قطعات تزریقی کامپوزیت چوب - پلی اتیلن باباگاس نیشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی تاثیررطوبت باگاس برخواص مکانیکی وفرآیندپذیری قطعات تزریقی کامپوزیت چوب - پلی اتیلن باباگاس نیشکر :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

چوب پلاستیک ماده مرکبی متشکل ازمخلوط چوب و ترموپلاستیک می باشد افزودن چوب درون پلیمر موجب تاثیربرروی خواص مکانیکی میشود هدف این تحقیق این است که بادرنظر گرفتن پارامترثابت دمای تزریق وفشارتزریق و زمان خنک کاری به بررسی اثراندازه ی ذرات باگاس نیشکر باپلی پروپیلن برمیزان مقاومت به ضربه و مقاومت کشش بانسبت های مختلف پرداخته شده است دربین ازمایشات انجام شده بهترین نمونه درمصارفی که باید درمقابل ضربه مقاومت خوبی داشته باشند مانند کف پوش های سالن های ورزشی 35درصد باگاس ودرمصارفی کهب اید درمقابل کشش مقاومت داشتهب اشند مانند پالت های بارگیری جامبوهای 1تنی پلیمر درشرکت های پتروشیمی 45درصد باگاس توصیه میشود نتایج ازمون ضربه نشان داد که فشاربرروی این خاصیت اثری ندارد و روند مقاومت به ضربه با میزان باگاس نزولی می باشد چرا که افزودن ذرات چوب سبب افزایش تعداد محلهای ضعیف کامپوزیت به دلیل عدم چسبندگی مناسب بین ذرات چوب و ماتریس میگردد و همین امر سبب کاهش مقاومت به ضربه می شود

لینک کمکی