فایل word بررسی خواص فتوکاتالیستی TiO2تولید شده به روش سنتزاحتراقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی خواص فتوکاتالیستی TiO2تولید شده به روش سنتزاحتراقی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین تحقیق TIO2 به روش سنتز احتراقی تولید شدوکارایی فتوکاتالیستی آن موردارزیابی قرارگرفت ازمتیلن بلو به عنوان مدل الودگی استفاده شد همچنین به منظور مقایسه ازTiO2 P25 استاندارد جهت تخریب الودگی استفاده شد بررسی های میکروسکوپ الکترونی عبوری بیانگر ذرات بااندازه میانگین 40nm می باشد ساختارکریستالوگرافی نانوذرات تولید شده بااستفاده ازتفرق اشعه ایکس بررسی گردید که براساس آن نوع فاز tio2 تولید شده آناتاز باساختارکریستالوگرافی تتراگونال می باشد گاف نوارانرژی نانوذرات بااستفاده ازطیف جذب آنها به ترتیب برابر tio2 سنتز شده و TiO2 P25 به مقدار 2/9و3/05 تعیین گردید کارایی فتوکاتالیستی نانوذرات توسط لامپ زنون و مربی مورد بررسی قرارگرفت TiO2 P25 کارایی فتوکاتالیستی بهتری تحت تابش توسط لامپ زنون داشت که علت آن وجود همزمان فازهای روتایل و اناتاز می باشد تحت نورمرئی کارایی فتوکاتالیستی tio2 سنتز شده نسبت به TiO2 P25 اندکی بهتر بود که میتوان آن را به گاف نوار انرژی کمترtio2 تولید شده نسبت داد

لینک کمکی