فایل word حل معادلات مدل درفرایند انحلال دی اکسیدکربن توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل معادلات مدل درفرایند انحلال دی اکسیدکربن توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

گازطبیعی مشتمل برترکیباتی نظیر دی اکسیدکربن و سولفیدهیدروژن می باشد که باعث ترشی گاز می باشند و ضرورت دارد تابرای ممانعت ازخوردگی واحدهای فرایندی و انتقال توسط الکانول امین هاشیرین سازی صورت پذیرد ازانجا که بیشتر تاکید عملیات رایج برجذب انتخابی ترشی دی سولفید هیدروژن می باشد دراین مقاله به معرفی نمکهای امینواسید شامل پتاسیم گلیسین pg و پتاسیم سارکوزین PS که قابلیت انحلال و حذف دی اکسیدکربن ازگازطبیعی دارند پرداخته میشود ازانجا که طی عملیات چذب گاز توسط این محلولها واکنشهای برگشت ناپذیر و پیچیده ای همراه با نفوذمولکولی رخ میدهد باهدف مدلسازی ریاضی این فرایندها ازطریق کدنویسی درمحیط مطلب بامتداسمیت که قبلا برای یک فیلم قطور غشا استفاده شده بود عمل میشود که ازتکنیک های خطی سازی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای پیچیده مدل بهره گرفته است تامیزان تغییرات فشارجزئی دی اکسیدکربن درطی مسیرجذب و همچنین فشارجزئی گاز و پروفایلهای غلظت محاسبه گردد نتایج نشان میدهد که درغلظت ثابت پتاسیم پلسین باافزایش فشارثابت تعادل به صورت نمایی کاهش می یابد و تقریبا پروفایل غلظت درفیلم سیال دراندازه میکرومتر ثابت می ماند و تغییرات PH درداخل ضخامت 6m ازفیلم مایع درشرایط غلظت 3مولار PGدمای 293 کلوین ازحدصفر تا 6افزایش می یابد و باافزایش غلظت محلول پتاسیم گلیسین درشرایط دمای 293 کلوین فشارجزئی توده گاز CO2 برابر 0.15 اتمسفر و ظرفیت بارگیری توده مایع برابر 10درصد درغلظت های مختلف پتاسیم گلیسین تغییرات سرعت مصرف CO2 درضخامت 6m ازفیلم مایع کاهش می یابد

لینک کمکی