فایل word ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت واقعی سود در مراحل چرخه عمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت واقعی سود در مراحل چرخه عمر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

به علت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران, نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیش از پیش اهمیت یافته است. از آنجا که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی, پیامدهایی همچوندستکاری فعالیت های واقعی را در پی دارد و با توجه به این که میزان عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی در طول چرخه عمر شرکت متفاوت است, از این رو پژوهش حاضر برآن است تا به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیتشرکتی و مدیریت واقعی سود در مراحل چرخه عمر شرکت بپردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1386 - 1391 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت استفاده شد. همچنین جهت اندازه گیری مدیریت واقعی سود از مدلروی چادهری ) 2006 ( استفاده گردید. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن ) 2006 ( به مراحل رشد, بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت واقعی سود ارتباط منفی و معنی داری در مراحل رشد, بلوغ و افول وجود دارد. بدین معنی که با بهبود حاکمیت شرکتی میزان دستکاری در فعالیت های واقعی کاهش می یابد

لینک کمکی