فایل word ارتباط توانایی مدیران در ایفای نقشهای سه گانه مدیریتی با بهرهوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی مدیران در شعب بانک تجارت شمال استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط توانایی مدیران در ایفای نقشهای سه گانه مدیریتی با بهرهوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی مدیران در شعب بانک تجارت شمال استان کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی مدیران در ایفای نقشهای سه گانه مدیریتی با بهرهوری کارکنان با در نظرگرفتن نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی مدیران در شعب شعب شعب بانک تجارت استان کرمان انجام گرفت. روشپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری این پژوهش را کارکنان شعب شعب بانک تجارت استان کرمان به تعداد 051 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری ساده تعداد نمونه011 نفر برآورد گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود و 3پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفت که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی مدیران0/73 پرسشنامه نقشهای مدیریتی0/79 و پرسشنامه بهرهوری کارکنان0/87 سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار PLS مدل پژوهش تحلیل مسیر, و با استفاده از نرم افزارspss آزمونهای پیرسونt زوجی, ویلکاکسون و منویتنی سنجیده شد. نتایج تحلیل مسیر مدل تحقیق حاکی از آن بود که ویژگیهای شخصیتی مدیران رابطه بین نقشهای مدیریتی با بهرهوری کارکنان را در جهت مثبت تعدیل میکند. همچنین نتیجه تحلیل دادهها نشان داد که بین تواناییدر ایفای نقشهای سه گانه مدیریتی )نقشهای تصمیم گیری ,نقش های اطلاعاتی,نقش های ارتباطی( و بهرهوری کارکنان رابطه معنادار وجود دارد, همچنین توانایی در ایفای نقشهای سه گانه مدیریتی توان پیش بینی بهرهوری کارکنان را دارد. بنابراین همه فرضیههای پژوهش تایید شدند.

لینک کمکی