فایل word ارتباط سود نقدی وسود انباشته با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط سود نقدی وسود انباشته با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط سود نقدی ,سود انباشته با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق,شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز ازسال 1388 تا سال 1392 بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 125 شرکت در نظر گرفته شده است. از این رو,سود نقدی هر سهم ,سود انباشته هر سهم و اهرم مالی و سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل و قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. . به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن دادهها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها, ازنرمافزار Eviews استفاده شده است و در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی, جهت تشریح و آزمون معناداری فرضیهها استفاده شد. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که سود نقدی هر سهم شرکت و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری ندارد.همچنین بین سود انباشته ی هرسهم هر سهم شرکت و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری ندارند. و همچنین سود هر سهم شرکت و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت اهرم مالی شرکت و قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد

لینک کمکی