فایل word ارتباط عملکرد مدیریت منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان بانک ملت شهرستان یزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط عملکرد مدیریت منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان بانک ملت شهرستان یزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تغییرات گسترده و وسیع در عصر حاضر نشان از اهمیت اساسی ترین عنصر راهبردی آن یعنی نیروی انسانی کارآمدو متعهد دارد.به دلیل اهمیت منابع انسانی و در جهت بهره مندی مطلوب از این سرمایه عظیم توجه به همه ابعادبرانگیزاننده این عنصر منحصر به فرد و رشد و بالندگی آن منجر به بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان خواهد شد.در دنیای پر چالش کنونی,سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی,ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت درحال تغییر شغل, در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد, مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرارخواهد داد.هدف مقاله حاضر تعیین ارتباط بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی است.روش پژوهش,توصیفی و از نوع همبستگی است و از نرم افزار 23SPSS برای این منظور کمک گرفته شده است جامعه آماری این پژوهش, شامل تمامی کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان یزد,به تعداد 513 نفر بوده که از این میان با فرمول کوکران ,نمونه ای تصادفی به اندازه 175 نفر انتخاب شد.نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و تمامی شاخص های آن با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی دار و مستقیم وجود دارد

لینک کمکی