فایل word ارتباط متقابل حاکمیت شرکتی و بحرانهای مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط متقابل حاکمیت شرکتی و بحرانهای مالی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکتها است و هدف آن هدایت شرکت بهمنظور تأمین منافع ذینفعان است با توجه به اینکه اغلب بحرانهای مالی و اقتصادی از بازارهای سرمایه شروع میشوند نظام هدایت و کنترل شرکتهامیتواند در ایجاد و یا جلوگیری از این بحرانها بسیار تأثیرگذار باشد. لذانظام حاکمیت شرکتی اصول و مکانیسمهای آن و بررسی ارتباط آن با عواملی که منجر به وقوع بحران شدهاند از یک سو و بررسی تأثیر اقدامات پس از بحران بر نظام حاکمیت شرکتی از سوی دیگر میتواند از اهمیت بسزایی بر خوردارباشد بنابراین درمقاله حاضر سعی میشود با نگاهی تاریخی به بحرانهای مالی و تبیین ارتباط آن با نظام حاکمیت شرکتی به بررسی رابطه متقابل این دو پردا خته شود

لینک کمکی