فایل word ارتباط نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از مو ضوعهای ا سا سی در سرمایهگذاری, میزان نقد شوندگی سهام میبا شد. نقد شوندگی سهام در ک شف قیمت داراییها, پراکنش مخاطرهی مالی و کاهش هزینهی معاملات نقش به سزایی دارد. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به ا ستقبال انجام معامله در بورساوراق بهادار توسط سرمایهگذاران است. برخی از پژوهشهای خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که عملکرد شرکت به میزان نقدشوندگی سهام حساس است. هدف اصلی این پژوهش مطالعهی ارتباط بین نرخ گردش سهام )معیاری از نقدشوندگی سهام( بهعنوان متغیر مستقل و ن سبت کیوتوبین )معیاری از عملکرد شرکت( بهعنوان متغیر واب سته در بورس اوراق بهادار تهران ا ست. در را ستای این هدف, اطلاعات 5ساله ی 1388-1392 هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چندمتغیره با دادههای ترکیبیاستفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت, ارتباط معنیداری وجود ندارد. شاید یکی از دلایل آن, کاهش جذابیت سهام نقدشونده و کاهش تقاضا برای اینگونه سهام باشد.

لینک کمکی