فایل word ارزش گذاری با استفاده از مدل قیمت گذاری هدونیک در مسکن تهران مطالعه موردی منطقه یک تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزش گذاری با استفاده از مدل قیمت گذاری هدونیک در مسکن تهران مطالعه موردی منطقه یک تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن بادوام غیرمنقول سرمایه ای مصرفی و دارای پیامدهای جانبی بخش قابل تجهی ازبودجه خانوارها هزینه ها و سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و نقش زیادی دراشتغال و رازش افزوده کشورها دارد مسکن را میتوان با دسته ای ازکالاهای فروخته شده دربازار مقایسه کرد که درآن هرکدام از مشخصه های مسکن برابر با ارزش معامله کلی موردانتظار ترکیب شدها ست باجمع اوری داده ها دربسیاری ازساختمانهای مختلف میتوان ازتحلیل رگرسیون برای ت عیین همبستگی رابطه هرمشخصه با قیمت معامله استفاده کرد به عنوان مثال مشخصات فیزیکی و سایرمولفه های خارجی موثر که ممکن است به ارزش ساختمان اضافه کنند یا ارزش آن را کاهش دهند هرکدام ازاین همبستگی ها را میتوان برای تعیین میزان اطمینان یعنی معناداری اندازه گیری کرد و سپس برای ایجادمدل قیمت گذاری هدانیک به کاربرد مدلهای قیمت گذاری هدانیک میتوانند برای تعیین ارزش ذاتی هرصفت و پیش بینی قیمت های معامله مفید باشند هدف این مقاله ارایه تحلیل رگرسیون و تکنیک ارزش گذاری جایگزینی به نام مدلسازی قیمت هدانیک است

لینک کمکی