فایل word ارزیابی ابزارهای مدیریت دانش با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی ابزارهای مدیریت دانش با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این مقاله یکی از کاربردهای فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی) AHP ) * را که برای انتخاب مناسبترین ابزار پشتیبانی مدیریت دانش) KM ) † استفاده میشود معرفی میکند. این روش خط مشی چند ضابطهای را که میتواند برای تحلیل ومقایسهی ابزارهای مدیریت دانش در بازارهای نرمافزاری استفاده شود اتخاذ میکند؛ همچنین این روش بر پایه مقایسهی دوبهدو, بین عوامل متعددی که بر انتخاب مناسبترین ابزار مدیریت دانش تأثیر دارند, استوار است. یک مدل فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی بهمنظور آزمایش در محیط واقعی و کمک به تصمیمگیرندگان در صنعت مخابرات برای ارزیابی یک ابزارمناسب مدیریت دانش, تهیه و بکار گرفتهشده است. اعتقاد ما بر این است که کاربرد این عامل میتواند برای مدیران بدلیل سادگی پیادهسازی, مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین سازمانها نیز میتوانند در این مسیر سرمایهگذاری کنند.

لینک کمکی