فایل word ارزیابی اثرات شاخص های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده در شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی اثرات شاخص های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده در شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی عبارتست از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل میکند. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموع قوانین, مقررات, نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین میکنندشرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند. هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیشبینی شده در شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه آماری با اعمال روش حذف سیستماتیک شامل 55 شرکت در بازه زمانی سالهای 1388-1392 میباشد. پس از گردآوری مبانی نظری موضوع و تدوین فرضیههای تحقیق, اقدام به جمع آوری و تهیه اطلاعات لازم از مجموعه شرکتهای مورد مطالعه گردیده و نهایتا فرضیهها با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و آمار توصیفی و با بکارگیری نرم افزارهایEviews و آزمونهای مانایی مورد بررسی قرار گرفته است . یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که نشان میدهد که اندازه هیات مدیرهو استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت تاثیر دارد. و همچنین درصد مالکیت سرمایه بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت تأثیر دارد.

لینک کمکی