فایل word ارزیابی ارتباط ابعاد مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در بخش دولتی مورد مطالعه : جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی ارتباط ابعاد مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در بخش دولتی مورد مطالعه : جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

همواره در بیشتر سازمانها در سرتاسر دنیا, مدیران به دنبال ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند. دراین راستا, بررسی تاثیر مدیریت دانش در سازمان و ارتباط آن با عملکرد سازمانی, از مباحث مورد علاقه پژوهشگران بودهاست. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی و ارزیابی ارتباط ابعاد مدیریت دانش و عملکرد سازمانی میباشد که در این راستا سازمان جهاد کشاوری به عنوان یک سازمان فعال در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل میدهند و از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری دادهها استفادهشده است که براساس شاخص ) KMO 0/788 (, تعداد 768 پرسشنامه جمعآوری شده از کفایت لازم جهت انجام تحلیلعاملی ) FA ( برخوردار هستند. همچنین بررسی شاخصهای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ) CR ( نشان از پایایی مطلوب ساختار پرسشنامه دارند. مدل نظری تحقیق نیز براساس پیشینه تحقیق طراحی شده است و دادههای حاصل نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی توسط نرمافزار Smart PLS 3 مورد آزمون قرار گرفتند که مقدار شاخص GOF برازش کلی مدل ساختاری را مورد تایید قرار داد. فرضیات تحقیق نیز شامل یک فرضیه اصلی و سهفرضیه فرعی میباشند. نتایج تحقیق نشان از تاثیر معنیدار مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی دارد و به طور کلی 94 % از تغییرات عملکرد سازمانی را تبیین میکند. همچنین بررسی ارتباط ابعاد مدیریت دانش با عملکرد سازمانی نیز توسط آزمون همبستگی پیرسون نشان از معنیداری ارتباط ابعاد مدیریت دانش )اکتساب, بکارگیری و انتقال( و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 44 % دارد.

لینک کمکی