فایل word ارزیابی ارتباط ریسک مالی و نسبت سودآوری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی ارتباط ریسک مالی و نسبت سودآوری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین ریسکهای مالی و نسبت سودآوری بانکهای خصوصی در ایران است. برای این منظور در ابتدا یک سیستم معادلات همزمان دو معادلهای تشکیل و سپس با استفاده از روش تک معادلهای 2SLS در چارچوب دادههایتابلویی با اثرات ثابت و اطلاعات 17 بانک خصوصی طی سالهای 1388 الی 1392 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بین ریسک مالی و نسبت سودآوری بانکهای خصوصی در ایران یک رابطه دو طرفه و مستقیم وجود دارد. به علاوه, شاخصهای کلان اقتصادی تاثیر مثبت و معنی دار بر ریسک مالی دارند. لیکن از بین این شاخصها, نرخ تورم منجر بهکاهش نسبت سودآوری میشود و رشد اقتصادی نسبت سودآوری بانکها را افزایش میدهد. عوامل درون بانکی تاثیر معنیداری بر نسبت سودآوری بانکها دارند, به طوریکه نسبت سودآوری با افزایش اندازه بانک و کفایت سرمایه به ترتیب کاهش و افزایش مییابد. این در حالی است که فقط کفایت سرمایه بر ریسک مالی تاثیر معنی داری دارد و افزایش آن منجر به افزایش ریسک مالی میگردد

لینک کمکی